Αρχική σελίδα » Κοσμητεία » Οργάνωση και Διοίκηση » Γενική Συνέλευση

Γενική Συνέλευση της Σχολής ΟΠΕ

Σύμφωνα με τον Νόμο "Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων" (4009/2011 - ΦΕΚ Α' 195 - 06/09/11) και όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Νόμο "Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις" (4076/2012 - ΦΕΚ Α' 159 - 10/08/12), η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες της Σχολής, καθώς και έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που ορίζονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών.

Με τον Οργανισμό κάθε Ιδρύματος ορίζεται ο αριθμός των μελών της Συνέλευσης, η δυνατότητα εκ περιτροπής συμμετοχής των Καθηγητών της Σχολής στη Γενική Συνέλευση, καθώς και ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της.

Η Γενική Συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον Νόμο 4009/2011, καθώς και όσες γνωμοδοτικές αρμοδιότητες ορίζονται για κάθε Σχολή με τον Οργανισμό του Ιδρύματος.