Αρχική σελίδα » Κοσμητεία » Νομικό Πλαίσιο

Νομικό Πλαίσιο Σχολής ΟΠΕ

i. Κοσμήτορας


Σύμφωνα με τον Νόμο "Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων" (4009/2011 - ΦΕΚ Α' 195 - 06/09/11) και όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Νόμο "Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις" (4076/2012 - ΦΕΚ Α' 159 - 10/08/12), υποψήφιοι για τη θέση του Κοσμήτορα μπορούν να είναι αναγνωρισμένου κύρους Καθηγητές πρώτης βαθμίδας της Σχολής με διοικητική εμπειρία, οι οποίοι υποβάλλουν υποψηφιότητα ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδεται από τον Πρύτανη δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του απερχόμενου Κοσμήτορα. Ο Κοσμήτορας εκλέγεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες της Σχολής με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και διορίζεται από τον Πρύτανη.

Το Συμβούλιο, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, επιλέγει τρεις υποψηφίους μεταξύ αυτών που συγκεντρώνουν τα προαναφερόμενα τυπικά προσόντα, ύστερα από εκτίμηση και των ουσιαστικών τους προσόντων.

Η διαδικασία εκλογής του Kοσμήτορα διενεργείται από τριμελή επιτροπή Καθηγητών πρώτης βαθμίδας του Ιδρύματος, από τους οποίους δύο ανήκουν στη Σχολή ενώ ένας προέρχεται από άλλη. Η τριμελής επιτροπή ορίζεται από τον Πρύτανη. Η επιτροπή συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες, εξετάζει την εκλογιμότητα, οργανώνει και επιβλέπει το σύνολο της εκλογικής διαδικασίας και εντέλει εκδίδει το αποτέλεσμα που υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος και εκδίδει τη σχετική απόφαση διορισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εκλεκτόρων. Εάν κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την προηγούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός τριών (3) ημερών μεταξύ των δύο πλειοψηφησάντων.

Ο Κοσμήτορας δεν μπορεί να εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία.

Ο Κοσμήτορας μπορεί να παυθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου των μελών του, για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Αρμοδιότητες:

Ο Κοσμήτορας της Σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις των προαναφερόμενων Νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος:

α) Συγκαλεί την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Κοσμητείας, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Κοσμητείας.

β) Επιβλέπει την εφαρμογή των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων και την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων του Νόμου, του Οργανισμού και του Κανονισμού του Ιδρύματος.

γ) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Κοσμητείας.

δ) Προΐσταται των υπηρεσιών της Κοσμητείας.

ε) Συγκροτεί μετά από γνώμη της Κοσμητείας τις Επιτροπές Αξιολόγησης των Καθηγητών, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου 4009/2011. Η αρμοδιότητα συγκρότησης των Επιτροπών Επιλογής και Εξέλιξης των Καθηγητών, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου 4009/2011, ανήκει στη Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας.

στ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

Ο Κοσμήτορας συντάσσει Ετήσια Έκθεση Απολογισμού του έργου του την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

Ο Κοσμήτορας αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο Τμήματος, του οποίου προηγείται χρονικά η εκλογή.

Η ιδιότητα του Κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός του Ιδρύματος, καθώς και με την κατοχή έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

 

ιι. Κοσμητεία

 

Σύμφωνα με τον Νόμο "Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων" (4009/2011 - ΦΕΚ Α' 195 - 06/09/11) και όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Νόμο "Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις" (4076/2012 - ΦΕΚ Α' 159 - 10/08/12), η Κοσμητεία αποτελείται από: α) τον Κοσμήτορα της Σχολής, β) τους Προέδρους των Τμημάτων και γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της Σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η Κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις των προαναφερόμενων Νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος:

α) Τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των Προγραμμάτων Σπουδών.

β) Τη χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της Σχολής, τον προγραμματισμό και τη στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής της και τον τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος και των αποφάσεων του Συμβουλίου του, της Συγκλήτου και του Πρύτανη.

γ) Τον προγραμματισμό και την εισήγηση προς τον Πρύτανη για την προκήρυξη θέσεων Καθηγητών, ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των Τμημάτων.

δ) Την κατάρτιση και τη δημοσίευση των μητρώων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Νόμου 4009/2011.

ε) Την πρόσκληση Επισκεπτών Καθηγητών, την προκήρυξη θέσεων Εντεταλμένων Διδασκαλίας και τη συγκρότηση των οικείων επιτροπών επιλογής, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης Τμήματος

στ) Την κατάταξη των φοιτητών στα Ειδικά Προγράμματα Σπουδών, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση του Γενικού Προγράμματος Σπουδών, εφόσον προβλέπεται. Για την κατάταξη λαμβάνονται υπόψη η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, και οι προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Οργανισμού.

ζ) Την έγκριση αλλαγής Προγράμματος Σπουδών από φοιτητές της Σχολής με μεταφορά πιστωτικών μονάδων, ύστερα από αίτηση των φοιτητών. Για την αλλαγή αυτή λαμβάνονται υπόψη η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, οι προτιμήσεις των φοιτητών και η διατήρηση
του συνολικού αριθμού φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών.

η) Την απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή μετά από εισήγηση της Συνέλευσης Τμήματος.

θ) Τη λήψη απόφασης για την οργάνωση Προγραμμάτων Σπουδών σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα μετά από εισήγηση της Συνέλευσης Τμήματος.

ι) Τη διατύπωση γνώμης για τον προγραμματικό σχεδιασμό του Ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά τη Σχολή, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Νόμου 4009/2011.

ια) Τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών της Κοσμητείας.