Αρχική σελίδα » Ανθρ. Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ

Μέλη ΔΕΠ

Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) αποτελείται από Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες. Τα μέλη ΔΕΠ είναι δημόσιοι λειτουργοί και απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των διδακτικών και ερευνητικών καθηκόντων τους. Τα μέλη ΔΕΠ έχουν την υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο.

Το διδακτικό έργο περιλαμβάνει κυρίως διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων και κλινικών, εργαστηριακών ή κλινικών ασκήσεων και εργασιών, συμμετοχή σε φροντιστηριακά μαθήματα και σεμινάρια, συγγραφή διδακτικών βοηθημάτων, συνεργασία με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών, καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία.

Το ερευνητικό-επιστημονικό έργο περιλαμβάνει κυρίως βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα, καθοδήγηση και επίβλεψη κατά την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών, διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, καθώς και συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια.

Το διοικητικό έργο περιλαμβάνει κυρίως συμμετοχή στα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. (Γ.Σ. Τομέα, Γ.Σ. Τμήματος, Δ.Σ. Τμήματος, Σύγκλητος), συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια του Α.Ε.Ι., κατοχή θέσης Διευθυντή Τομέα, Προέδρου Τμήματος, Κοσμήτορα Σχολής, Αντιπρύτανη, Πρύτανη, καθώς και συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα και εισηγητικές επιτροπές.

Τα μέλη ΔΕΠ έχουν επίσης ως έργο την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο συναφών προς την ειδικότητά τους και τη θέση τους.

Τα μέλη ΔΕΠ διορίζονται υπό το καθεστώς της πλήρους απασχόλησης, μπορούν δε, κατ' εξαίρεση, να εντάσσονται στην κατηγορία μερικής απασχόλησης μετά από αίτησή τους κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις περί ασυμβιβάστου και αναστολής της ιδιότητας μέλους ΔΕΠ..

Τα μέλη ΔΕΠ έχουν δικαίωμα εξέλιξης στην αμέσως επόμενη βαθμίδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

  • Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.
  • Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
  • Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
  • Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
  • Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Κοινωνιολογίας
  • Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  • Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου
  • Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας