Αρχική σελίδα » Ανθρ. Δυναμικό » Διοικητικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό

Το διοικητικό προσωπικό, μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υποστηρίζει το έργο της Διοίκησης του Πανεπιστημίου και αποτελείται από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις Διοικητικές, Οικονομικές και Τεχνικές υπηρεσίες του.

Επίσης το διοικητικό προσωπικό έχει τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Τομέων, των Εργαστηρίων, των Κλινικών και λοιπών λειτουργικών μονάδων των Τμημάτων του Ιδρύματος.

Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού κατατάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών ΠΔ 338/98 (Φ.Ε.Κ.227/2-10-98 τ.Α΄) του Πανεπιστημίου, στις κατηγορίες: α) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) β) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) γ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και δ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Οι βαθμολογικές, μισθολογικές και λοιπές ρυθμίσεις που αφορούν τους υπαλλήλους του Δημοσίου, ισχύουν και για το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αθηνών.