Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

16.05.2017

Αποτελέσματα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο της Κοσμητείας στη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2017, ενέκρινε την αίτηση του κ. Σπυρίδωνα Παπαθανασίου προκειμένου να εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική» και πιο συγκεκριμένα στο ερευνητικό πεδίο «Λογιστική πληροφόρηση, διαδικασία λήψης αποφάσεων και εναλλακτικές μορφές επένδυσης σε περιόδους ύφεσης της οικονομίας».  

Επίσης ορίστηκε ως επιβλέπων καθηγητής για την εποπτεία της έρευνας και των υποχρεώσεων του υποψηφίου μεταδιδάκτορα ερευνητή, ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κ. Δημήτριος Μπάλιος.

 

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.